اعداد در زبان فرانسه

count

بعد از آموزش حروف الفبا و نکات مهم این زبان، حالا نوبت به آموزش اعداد به زبان فرانسه است. شما هر روز به واسطه خرید کردن، اعلام ساعت، اعلام روز‌های هفته و…. با اعداد سر و کار دارید؛ پس نیاز است تا آن را به خوبی یاد بگیرید.

اعداد در فرانسه Les Nombres

صفر zero

یک un ( une )

دو deux

سه trois

چهار quatre

پنج cinq

شش six

هفت Sept

هشت huit

نه neuf

ده dix

یازده onze

دوازده douze

سیزده treize

چهارده quatorze

پانزده quinze

شانزده seize

هفده dix-sept ترکیب عدد ده و هفت

هیجده dix-huit ترکیب عدد ده و هشت

نوزده dix-neuf ترکیب عدد ده و نه

بیست vingt

vingt et un بیست و یک ( ترکیب عدد بیست و عدد یک )

بیست و دو vingt-deux ( ترکیب عدد بیست و عدد دو )

سی trente

چهل quarante

پنجاه cinquante

شصت soixante

هفتاد soixante-dix ترکیب عدد شصت و ده

هفتاد و یک soixante et onze ( ترکیب مانند اعداد قبلی است اما اینجا نوشتار تغییر می‌کند )

soixante-douze هفتاد و دو

هشتاد quatre-vingts ( عدد هشتاد را به صورت 4 تا 20 می‌گویند )

quatre-vingt-un هشتاد و یک

نود quatre-vingt-dix ( عدد نود را به صورت 4 تا 20 + 10 می‌گویند )

نود و یک quatre-vingt-onze

صد cent

cent dix صد و ده

صد و چهل و دو cent quarante-deux

دویست deux cents ( 2 تا 100 )

سیصد trois cents

تا نهصد مانند فرمول بالا ساخته می‌شود.

هزار mille

هزار و یک mille un

دو هزار deux mille ( 2 تا هزار )

صد هزار cent mille

یک میلیون un million

اعداد ترتیبی

اول، اولین، یکم، یکمین premiere یا به اختصار 1ere

دوم، دومین duxieme یا 2eme

سوم، سومین troisieme یا 3eme

چهارم، چهارمین quatrieme یا 4eme

پنجم، پنجمین cinquieme یا 5eme

ششم، ششمین sixieme یا 6eme

هفتم، هفتمین septieme یا 7eme

هشتم، هشتمین Huitième یا 8eme

نهم neuvième

دهم

یازدهم Onzième

دوازدهم

سیزدهم Treizième

چهاردهم Quatorzième

پانزدهم quinzième

شانزدهم Seizième

هفدهم dix-septième

هجدهم

نوزدهم dix-neuvième

بیستم Vingtième

بیست و یکم vingt et un

سی‌ام trentième

چهلم Quarantieme

پنجاهم Cinquantieme

شصتم soixantieme

هفتادم soixante-dixieme

هفتاد و یکم  soixante-onzieme

هشتادم quatre-vingtieme

هشتاد و یکم quatre-vingt-unieme

نودم quatre-vingt-dixieme

نود و یکم quatre-vingt-onzieme

صدم centieme

صد و دهم cent unieme

صدو و چهل و دوم cent quarante-deuxieme

دویستم deux centieme

دویست و یکم deux cent unieme

سیصدم trois centieme

چهارصدم quatre centieme

پانصدم cinq centieme

ششصدم six centieme

هفتصدم sept centieme

هشتصدم huit centieme

نهصدم neuf centieme

هزارم millieme

هزار و دوم mille unieme

دو هزارم deux millieme

صد هزارم cent millieme

یک میلیونم millionieme

تا اینجا یادگرفتید که چطور به زبان فرانسه بشمارید و اعداد ترکیبی درست کنید. اعدا ترتیبی نیز مانند اعدا معمولی دارای فرمولی است که با نگاه و دقت به آن متوجه خواهید شد. باید دقت کنید در بعضی از موارد طرز نوشتن اعداد متفاوت می‌شود.

بحث اعداد در زبان فرانسه بسیار گسترده و کمی پیچیده است به همین منظور ما این نوشتار را به دو قسمت تقسیم کرده‌ایم.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *